Product Information Leaflet

By law, Ear Pro is required to include this information for the benefit and understanding of the consumer. Please find the information in several languages below.


English
Finnish
French
French Canadian
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Italian
Netherlands
Portuguese
Russian
Spanish


English

Ear Pro * Spray * 20ml / Net 0.68 Fl.Oz. clear liquid PT Ear Pro * Spray * 20 ml / Liquid 0,68 Fl.Oz.
Package Insert * Information for user
Please read entire package insert before use of Ear Pro Waterproofing Ear Spray. Keep this package insert. You may need to refer to it again. If any of the side effects become serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, cease use and consult your Doctor. Please contact us on info@uk.uk.earpro.co
In this package insert:
1. What is Ear Pro is and what it is used for?
2. Ingredients
3. Warnings: Before you use Ear Pro
4. Directions: How to use Ear Pro?
5. Possible side effects
6. How to store Ear Pro
1. WHAT IS Ear Pro AND WHAT IT IS USED FOR?
• Ear Pro ear spray is used to help prevent water from getting trapped in the ear canal.
• Ear Pro is suitable for use by children and adults of all ages.
• Trapped water in the ear is a quite common problem, and can cause problems such as: discomfort, pain, inflammation and swimmers-ear. Ear Pro creates a water repellent coating and leaves the ear canal naturally.
• Ear Pro is widely used by swimmers, families, divers, surfers and competitive athletes.
2. Ingredients:
The ingredients in Ear Pro are: Solution based on paraffin oil and oregano oil .
3. WARNINGS: Before you use Ear Pro
Do not use Ear Pro:

• if you are allergic (hypersensitive) to paraffin oil or oregano oil
• if you have a perforated ear drum or ear infection (e.g. after ear surgery, ventilation tubes)
• if there is anything else wrong with your ear – such as pain, swelling, discharge
Avoid spraying in eyes, nose or mouth
If Ear Pro gets into the eyes
• Take care to avoid getting Ear Pro in your eyes.
• If this happens, rinse the eye immediately with water for 10 to 15 minutes, holding the eyelids apart and avoiding getting the rinse liquid in the other eye.
• Tell your doctor or pharmacist if irritation persists.
Pregnancy and breast-feeding
Ask your doctor or pharmacist for advice before using it. There is no experience or research on the use of Ear Pro in pregnant or lactating women. Therefore, the product should not be used in case of doubt.
Ear Pro is for single person use only, don’t share.
Do not spray near naked flame
4. Directions: How to use Ear Pro?
Use Ear Pro only in the ears.
Warm in palm of hand, shake well. Do not point the nozzle at yourself or anyone else.
• Add 1 spray of Ear Pro to each ear
• Softly rub the tragus (outer skin) to make sure the canal is coated.
• Wipe away any surplus with a tissue.
• Wash hands after use.
• Do not “plug” the ears with loose cotton wool.
• Re-apply after 2 hours of water exposure
• Always return the bottle to the carton after usage.
5. POSSIBLE SIDE EFFECTS
No side effects are known if the product is used topically only according to the instructions for use. If swallowed side effects may occur and you should consult a doctor.
Stop using this product and tell your doctor or pharmacist if you notice any side effects not mentioned in this leaflet.

6. How to store Ear Pro?
• Keep out of the reach and sight of children.
• Do not use after the expiry date shown on the bottle and the carton. The expiry date refers to the last day of that month.
• Once opened, do not keep the bottle for longer than 6 months.
• Do not store above 30°C / 86°F.
• Store the bottle upright in the outer carton to avoid spillage.

Questions or comments:
www.uk.uk.earpro.co
Manufacturer:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Rev: September 2019

Ear Pro is a registered trademark of LiquidPro Ltd.

Back to top


Finnish

Ear Pro * Suihke * 20 ml / netto 0,68 Fl.Oz. kirkas neste
Pakkausseloste * Tietoja käyttäjälle
Lue koko pakkausseloste ennen Ear Pro Waterproofing Ear Spray -suihkeen käyttöä. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Mikäli ilmenee haittavaikutuksia lopeta käyttö ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriisi. Ota yhteyttä osoitteeseen info@uk.uk.earpro.co

Tässä pakkausselosteessa:
1. Mikä on Ear Pro ja mihin sitä käytetään?
2. Ainekset
3. Varoitukset: Ennen kuin käytät Ear Pro-suihketta
4. Ohjeet: Kuinka Ear Proa käytetään?
5. Mahdolliset haittavaikutukset
6. Ear Pron säilytysohjeet

1. MITÄ Ear Pro ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?
• Ear Pro-korvasuihketta käytetään ehkäisemään veden jäämistä korvakäytävään.
• Ear Pro sopii käytettäväksi kaiken ikäisten lasten ja aikuisten korviin.
• Veden jääminen korvaan on melko yleistä, joka voi aiheuttaa ongelmia, kuten epämukavuutta, kipua, tulehdusta ja uimarinkorvan.
• Ear Pro-suihke muodostaa vettä hylkivän pinnan joka poistuu korvakäytästä luonnollisesti.
• Monet uimarit, perheet, sukeltajat, surffaajat ja kilpaurheilijat käyttävät Ear Pro-suihketta.

2. Ainesosat:
Ear Pron ainesosat ovat: parafiiniöljy ja oreganoöljy.

3. VAROITUKSET: Ennen kuin käytät Ear Pro-suihketta
Älä käytä Ear Pro-suihketta:
• jos olet allerginen (yliherkkä) parafiiniöljylle tai oreganoöljylle
• jos sinulla on reikä tärykalvossa (esim. korvaleikkauksen jälkeen, korvaputket) tai jos korvassasi on kipua, turvotusta tai vuotoa aiheuttava korvatulehdus
Vältä suihkuttamista silmiin, nenään tai suuhun
Jos Ear Pro-suihketta joutuu silmiin
• Vältä Ear Pro-suihkeen joutumista silmiin.
• Jos näin tapahtuu, huuhtele silmä välittömästi vedellä 10-15 minuutin ajan pitämällä silmäluomet auki ja vältä huuhtelunesteen joutumista toiseen silmään.
• Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos ärsytys jatkuu.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen suihkeen käyttöä. Ei ole kokemusta tai tutkimusta Ear Pro-valmisteen käytöstä raskaana oleville tai imettäville naisille. Siksi tuotetta ei tule käyttää raskaana ollessa tai imetettäessä.
Ear Pro on tarkoitettu vain yhden henkilön henkilökohtaiseen käyttöön.
Älä suihkuta avotulen lähellä.

4. Ohjeet: MITEN Ear Pro-suihketta KÄYTETÄÄN?
Käytä Ear Pro a vain korviin.
Lämmitä kämmenellä, ravista hyvin. Älä osoita suutinta itseäsi tai ketään muuta kohtaan.
• Lisää 1 suihke Ear Prota kumpaankin korvaan.
• Painele kevyesti korvakäytävän suuta varmistaaksesi, että korvakäytävä on päällystetty.
• Pyyhi sitten ylijäämä liinalla.
• Pese kädet käytön jälkeen.
• Älä tulppaa korvia pumpulipallolla.
• Lisää suihketta uudelleen 2 tunnin jälkeen mikäli aiot olla vielä vedessä.
• Säilytä pullo aina pakkauksessa käytön jälkeen.

5. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Haittavaikutuksia ei ole ilmennyt, kun tuotetta käytetään paikallisesti vain käyttöohjeiden mukaisesti. Nieltynä voi esiintyä haittavaikutuksia ja ota tällöin yhteys lääkäriin.
Lopeta tämän tuotteen käyttö ja kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos huomaat sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

6. Ear Pro-suihkeen säilyttäminen?
• Ei lasten ulottuville.
• Älä käytä pullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kyseisen kuukauden viimeistä päivää.
• Avattu pullo säilyy 6 kuukautta
• Säilytä alle 30°C /86°F.
• Säilytä pullo pystyasennossa pakkauksessaan vuotojen välttämiseksi.

Kysymyksiä tai kommentteja:
www.uk.uk.earpro.co
Valmistaja:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Rev: syyskuu 2019

Maahantuoja:
Otoplug Oy
Tuomaalankatu 1
33580 Tampere Finland
puh. 03-3647215

Ear Pro on LiquidPro Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Back to top


French

Ear Pro * Vaporisateur * 20ml / Net 0.68 Fl.Oz. de liquide transparent
Notice * Informations pour l’utilisateur
Veuillez lire attentivement l’ensemble de cette notice avant d’utiliser les gouttes auriculaires Ear Pro. Gardez cette notice. Vous aurez peut-être besoin de la relire. Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, cessez l’utilisation et consultez votre médecin. Dans ce cas, contactez-nous sur info@uk.uk.earpro.co
Dans cette notice:
1. Qu’est-ce que Ear Pro et dans quel cas est-il utilisé
2. Ingrédients
3. Précautions: Avant d’utiliser Ear Pro
4. Conseils: Comment utiliser Ear Pro
5. Effets indésirables éventuels
6. Comment conserver Ear Pro
1. QU’EST-CE QUE Ear Pro ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?
• Les gouttes auriculaires Ear Pro sont utilisées pour empêcher l’eau de rester piégée dans le conduit auditif.
• Ear Pro convient aux enfants et aux adultes de tout âges.
• L’eau emprisonnée dans l’oreille est un problème assez courant et peut causer des problèmes tels que : inconfort, douleur, inflammation, nageurs oreilles des.
• Ear Pro créer un revêtement hydrofuge et laisse le conduit auditif intact.
• Ear Pro est largement utilisé par les nageurs, les familles, les plongeurs, les surfeurs et les athlètes de compétition.
2. Ingrédients
Les ingrédients de Ear Pro sont: Huile de paraffine et huile d’origan.

3. AVETISSEMENTS: Avant d’utiliser Ear Pro
Ne pas utiliser Ear Pro
• si vous êtes allergique (hypersensible) à l’huile de paraffine ou d’origan
• si vous avez un tympan perforé ou une infection de l’oreille (p. ex. après une opération à l’oreille, tubes de ventilation)
• si quelque chose ne va pas dans votre oreille – telle que douleur, gonflement, écoulement
Éviter le contact avec les yeux, le nez ou la bouche
Si Ear Pro pénètre dans les yeux
• Faites attention à ne pas laisser Ear Pro dans vos yeux.
• Si cela se produit, rincez immédiatement les yeux à l’eau pendant 10 à 15 minutes, en maintenant les paupières écartées et en évitant que le liquide de rinçage pénètre dans l’autre œil.
• Informez votre médecin ou votre pharmacien si l’irritation persiste.

La grossesse et l’allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de l’utiliser. Il n’existe aucune expérience ou recherche sur l’utilisation d’Ear Pro chez la femme enceinte ou allaitante. Par conséquent, le produit ne doit pas être utilisé en cas de doute.
Ear Pro est à usage personnel, ne pas partager.
Ne pas pulvériser sur une flamme.
4. Conseils: COMMENT UTILISER Ear Pro
Utilisez uniquement Ear Pro dans les oreilles.
Réchauffer dans la paume des mains, bien secouer. Ne pas pointer l’orifice sur un individu.
•Inclinez légèrement la tête et pressez doucement 1 pulvérisation de Ear Pro dans chaque oreille.
• Gardez la tête inclinée pendant quelques secondes afin que les gouttes restent dans l’oreille.
• Frottez doucement le tragus (peau externe) pour vous assurer que le canal est recouvert.
• Essuyez ensuite tout excédent avec un mouchoir en papier.
• Se laver les mains après utilisation.
• Ne «branchez» pas les oreilles avec du coton en vrac.
• Répéter après 2 heures d’exposition à l’eau
• Replacez toujours le capuchon après utilisation et replacez le flacon dans le carton.
5. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS
Aucun effet secondaire n’est répertorié si le produit est utilisé conformément aux instructions d’utilisation. En cas d’ingestion, des effets secondaires peuvent se produire et il est recommandé de consulter un médecin.
Arrêtez d’utiliser ce produit et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice.
6. COMMENT CONSERVER Ear Pro
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon et dans la boîte. La date d’expiration fait référence au dernier jour de ce mois.
• Une fois ouvert, ne gardez pas le flacon pendant plus de 6 mois.
• Ne pas stocker au-dessus de 30 °C / 86°F.
• Conservez le flacon à la verticale dans l’emballage extérieur pour éviter tout renversement.

Questions et remarques :
www.uk.uk.earpro.co
Le fabricant :
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Cette notice a été révisée pour la dernière fois en septembre 2019

Ear Pro est une marque du groupe LiquidPro Ltd.

Back to top


French Canadian

Ear Pro * Vaporisateur * 20ml / Net 0.68 Fl.Oz. de liquide transparent
Notice * Informations pour l’utilisateur
Veuillez lire attentivement l’ensemble de cette notice avant d’utiliser les gouttes auriculaires Ear Pro. Gardez cette notice. Vous aurez peut-être besoin de la relire. Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, cessez l’utilisation et consultez votre médecin. Dans ce cas, contactez-nous sur info@uk.uk.earpro.co
Dans cette notice:
1. Qu’est-ce que Ear Pro et dans quel cas est-il utilisé
2. Ingrédients
3. Précautions: Avant d’utiliser Ear Pro
4. Conseils: Comment utiliser Ear Pro
5. Effets indésirables éventuels
6. Comment conserver Ear Pro
1. QU’EST-CE QUE Ear Pro ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?
• Les gouttes auriculaires Ear Pro sont utilisées pour empêcher l’eau de rester piégée dans le conduit auditif.
• Ear Pro convient aux enfants et aux adultes de tout âges.
• L’eau emprisonnée dans l’oreille est un problème assez courant et peut causer des problèmes tels que : inconfort, douleur, inflammation, nageurs oreilles des.
• Ear Pro créer un revêtement hydrofuge et laisse le conduit auditif intact.
• Ear Pro est largement utilisé par les nageurs, les familles, les plongeurs, les surfeurs et les athlètes de compétition.
2. Ingrédients
Les ingrédients de Ear Pro sont: Huile de paraffine et huile d’origan.

3. AVETISSEMENTS: Avant d’utiliser Ear Pro
Ne pas utiliser Ear Pro
• si vous êtes allergique (hypersensible) à l’huile de paraffine ou d’origan
• si vous avez un tympan perforé ou une infection de l’oreille (p. ex. après une opération à l’oreille, tubes de ventilation)
• si quelque chose ne va pas dans votre oreille – telle que douleur, gonflement, écoulement
Éviter le contact avec les yeux, le nez ou la bouche
Si Ear Pro pénètre dans les yeux
• Faites attention à ne pas laisser Ear Pro dans vos yeux.
• Si cela se produit, rincez immédiatement les yeux à l’eau pendant 10 à 15 minutes, en maintenant les paupières écartées et en évitant que le liquide de rinçage pénètre dans l’autre œil.
• Informez votre médecin ou votre pharmacien si l’irritation persiste.

La grossesse et l’allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de l’utiliser. Il n’existe aucune expérience ou recherche sur l’utilisation d’Ear Pro chez la femme enceinte ou allaitante. Par conséquent, le produit ne doit pas être utilisé en cas de doute.
Ear Pro est à usage personnel, ne pas partager.
Ne pas pulvériser sur une flamme.
4. Conseils: COMMENT UTILISER Ear Pro
Utilisez uniquement Ear Pro dans les oreilles.
Réchauffer dans la paume des mains, bien secouer. Ne pas pointer l’orifice sur un individu.
•Inclinez légèrement la tête et pressez doucement 1 pulvérisation de Ear Pro dans chaque oreille.
• Gardez la tête inclinée pendant quelques secondes afin que les gouttes restent dans l’oreille.
• Frottez doucement le tragus (peau externe) pour vous assurer que le canal est recouvert.
• Essuyez ensuite tout excédent avec un mouchoir en papier.
• Se laver les mains après utilisation.
• Ne «branchez» pas les oreilles avec du coton en vrac.
• Répéter après 2 heures d’exposition à l’eau
• Replacez toujours le capuchon après utilisation et replacez le flacon dans le carton.
5. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS
Aucun effet secondaire n’est répertorié si le produit est utilisé conformément aux instructions d’utilisation. En cas d’ingestion, des effets secondaires peuvent se produire et il est recommandé de consulter un médecin.
Arrêtez d’utiliser ce produit et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice.
6. COMMENT CONSERVER Ear Pro
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon et dans la boîte. La date d’expiration fait référence au dernier jour de ce mois.
• Une fois ouvert, ne gardez pas le flacon pendant plus de 6 mois.
• Ne pas stocker au-dessus de 30 °C / 86°F.
• Conservez le flacon à la verticale dans l’emballage extérieur pour éviter tout renversement.

Questions et remarques :
www.uk.uk.earpro.co
Le fabricant :
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Cette notice a été révisée pour la dernière fois en septembre 2019

Ear Pro est une marque du groupe LiquidPro Ltd.

Back to top


German

Ear Pro * Sprühflasche * 20ml / Net 0.68 Fl.Oz Flüssigkeit
Packungsbeilage * Informationen für den Anwender
Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie Ear Pro Ohrenspray anwenden. Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Möglicherweise möchten Sie diese später erneut lesen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Bitte informieren Sie uns unter info@uk.uk.earpro.co
Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Ear Pro und wofür wird es angewendet?
2. Zusammensetzung
3. Vorsichtsmaßnahmen: Was müssen Sie vor der Anwendung von Ear Pro beachten?
4. Hinweise: Wie ist Ear Pro anzuwenden?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist Ear Pro aufzubewahren?
1. WAS IST Ear Pro UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?
• Ear Pro-Ohrenspray wird angewendet, um zu verhindern, dass Wasser im Gehörgang eingeschlossen wird.
• Ear Pro ist geeignet für Kinder und Erwachsene jeden Alters.
• Eingeschlossenes Wasser im Ohr ist ein sehr häufiges Problem und kann zu folgenden Beschwerden führen: Unwohlsein, Schmerzen, Entzündungen, oder Schwimmer-Ohr.
• Ear Pro erzeugt eine wasserabweisende Beschichtung im Gehörgang und wird auf natürlichem Wege abtransportiert.
• Ear Pro wird häufig von Schwimmern, Familien, Tauchern, Surfern und Leistungssportlern verwendet.
2. Zusammensetzung
Die Bestandteile von Ear Pro sind: Paraffinöl und Oregano Öl.
3. VORSICHTSMAßNAHMEN: Was müssen Sie vor der Anwendung von Ear Pro beachten?
Verwenden Sie Ear Pro nicht:
• wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Paraffinöl oder Oregano Öl sind
• wenn Sie perforierte/verletzte Trommelfelle- oder eine Ohreninfektion haben (z.B. nach Ohrenoperationen, Paukenröhrchen etc.)
• wenn Sie anderweitige Probleme mit Ihren Ohren haben – wie Schmerzen, Schwellungen, Ausfluss
Sprühen Sie nicht in Augen, Nase oder Mund
Wenn Ear Pro in die Augen kommt
• Achten Sie darauf, dass Sie Ear Pro nicht in die Augen bekommen.
• Wenn dies passiert, spülen Sie das Auge sofort 10 bis 15 Minuten lang mit Wasser. Halten Sie dabei die Augenlider auseinander und vermeiden Sie, dass die Spülflüssigkeit in das andere Auge gelangt.
• Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine Reizung anhält.
Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Es liegen keine Erfahrungen oder Untersuchungen von der Verwendung von Ear Pro bei Schwangeren oder während der Stillzeit vor. Daher sollte das Produkt im Zweifel nicht angewendet werden.
Jede Ear Pro Flasche sollte immer nur von ein und derselben Person verwendet werden.
Sprühen Sie nicht in der Nähe von offenem Feuer.
4. Hinweise: WIE IST Ear Pro ANZUWENDEN?
Verwenden Sie Ear Pro nur in den Ohren.
In der Handfläche erwärmen und gut schütteln. Richten Sie die Düse nicht auf sich selbst oder andere Personen
Geben Sie jeweils 1 Sprühstöße Ear Pro in jedes Ohr
Massieren Sie den Tragus (Außenhaut hinter dem Ohr) sanft, um sicherzustellen, dass sich Ear Pro gleichmäßig im Gehörgang verteilt.
Wischen Sie eventuelle Reste mit einem Tuch ab.
Nach Gebrauch Hände waschen.
Verschließen Sie Ihre Ohren nicht mit Watte.
Wiederholen Sie die Anwendung nach 2 Stunden Aufenthalt im Wasser.
Geben Sie nach Gebrauch die Flasche in den Karton zurück.
5. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, wenn das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung nur äußerlich angewendet wird. Falls das Produkt verschluckt wird können Nebenwirkungen auftreten und ein Arzt sollte aufgesucht werden.
Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.
6. WIE IST Ear Pro AUFZUBEWAHREN?
• Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Nicht nach dem auf der Flasche und dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
• Verwenden Sie das Produkt nach dem Öffnen nicht länger als 6 Monate.
• Nicht über 30 °C / 86°F. lagern.
• Bewahren Sie die Flasche aufrecht im Umkarton auf, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Fragen oder Kommentare:
www.uk.uk.earpro.co
Hersteller:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Dieses Merkblatt wurde zuletzt im September 2019 überarbeitet.

Ear Pro ist eine eingetragene Marke von LiquidPro Ltd.

Back to top


Greek

Ear Pro * Μπουκάλι ψεκασμού * 20ml / Net 0,68 Fl.Oz. καθαρό υγρό
Εισαγωγή πακέτου * Πληροφορίες για τον χρήστη
Διαβάστε ολόκληρο το ένθετο συσκευασίας πριν από τη χρήση του Ear Pro Waterproofing Ear Spray. Διατηρήστε αυτό το ένθετο συσκευασίας. Ίσως χρειαστεί να το ανατρέξετε ξανά. Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@uk.uk.earpro.co
Σε αυτό το πακέτο εισαγάγετε:
1. Τι είναι το Ear Pro και σε τι χρησιμοποιείται;
2. Συστατικά
3. Προειδοποιήσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε το Ear Pro
4. Οδηγίες: Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ear Pro;
5. Πιθανές παρενέργειες
6. Πώς να φυλάσσετε το Ear Pro

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Το Ear Pro ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ;
• Το αυτί ψεκασμού Ear Pro χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την παγίδευση νερού στο αυτί.
• Το Ear Pro είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών.
• Το παγιδευμένο νερό στο αυτί είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως: δυσφορία, πόνος, φλεγμονή, κολυμβητές στο αυτί.
• Το Ear Pro δημιουργεί μια υδατοαπωθητική επίστρωση και αφήνει το κανάλι του αυτιού φυσικά.
• Το Ear Pro χρησιμοποιείται ευρέως από κολυμβητές, οικογένειες, δύτες, σέρφερ και ανταγωνιστικούς αθλητές.
2. Συστατικά:
Τα συστατικά του Ear Pro είναι: παραφινέλαιο ιατρικής ποιότητας και λάδι ρίγανης.

3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Πριν χρησιμοποιήσετε το Ear Pro
Μην χρησιμοποιείτε το Ear Pro:
• σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) παραφινέλαιο και λάδι ρίγανης.
• εάν έχετε διάτρητο τύμπανο στο αυτί ή λοίμωξη στο αυτί (π.χ. μετά από χειρουργική επέμβαση στο αυτί, σωλήνες αερισμού)
• εάν υπάρχει κάτι άλλο λάθος στο αυτί σας – όπως πόνος, πρήξιμο, εκκρίσεις
Αποφύγετε τον ψεκασμό στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα

Εάν το Ear Pro μπαίνει στα μάτια
• Προσέξτε να αποφύγετε το Ear Pro στα μάτια σας.
• Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως το μάτι με νερό για 10 έως 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα μακριά και αποφύγετε το ξέπλυμα υγρού στο άλλο μάτι.
• Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν ο ερεθισμός επιμένει.
Εγκυμοσύνη και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού το χρησιμοποιήσετε. Δεν υπάρχει εμπειρία ή έρευνα σχετικά με τη χρήση του Ear Pro σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Επομένως, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αμφιβολίας.
Το Ear Pro προορίζεται μόνο για χρήση από ένα άτομο, μην το κοινοποιείτε.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα.
4. Οδηγίες: ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το Ear Pro;
Χρησιμοποιήστε το Ear Pro μόνο στα αυτιά.
Ζεστάνετε στην παλάμη του χεριού, ανακινήστε καλά. Μην στρέφετε το ακροφύσιο στον εαυτό σας ή σε κανέναν άλλο.
Προσθέστε 1 σπρέι Ear Pro σε κάθε αυτί
Τρίψτε απαλά το τραύμα (εξωτερικό δέρμα) για να βεβαιωθείτε ότι το κανάλι είναι επικαλυμμένο.
• Στη συνέχεια, σκουπίστε τυχόν πλεόνασμα με έναν ιστό.
• Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.
• Μην “συνδέετε” τα αυτιά με χαλαρό βαμβάκι.
• Εφαρμόστε ξανά μετά από 2 ώρες έκθεσης σε νερό
• Να επιστρέφετε πάντα τη φιάλη στο κουτί μετά τη χρήση.

5. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν είναι γνωστές παρενέργειες εάν το προϊόν χρησιμοποιείται τοπικά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση κατάποσης παρενέργειες και θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
6. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ το Ear Pro;
• Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
• Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπουκάλι και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα αυτού του μήνα.
• Μόλις ανοίξει, μην φυλάσσετε τη φιάλη για περισσότερο από 6 μήνες.
• Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 ° C / 86 ° F.
• Αποθηκεύστε τη φιάλη σε όρθια θέση στο εξωτερικό κουτί για να αποφύγετε τη διαρροή.
Ερωτήσεις ή σχόλια:
www.uk.uk.earpro.co
Κατασκευαστής:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Βαλέτα VLT1455 Μάλτα
Αναθ. Σεπτέμβριος 2019

Το Ear Pro είναι σήμα κατατεθέν της LiquidPro Ltd.

Back to top


Hebrew

Ear Pro * ספריי * 20 מ”ל / נוזל שקוף
תוספת לחבילה * מידע למשתמש
אנא קרא את כל הכלול בחבילה לפני השימוש בספריי Ear Pro Waterproofing Ears. שמור את תוספת החבילה הזו. ייתכן שתצטרך להתייחס אליו שוב. אם אחת מתופעות הלוואי הופכת לחמורות, או אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן שאינן מופיעות בעלון זה, הפסק את השימוש והתייעץ עם הרופא שלך. אנא צור איתנו קשר בכתובת info@Ear Pro.co
בתוסף החבילה הזה:
1. מהו Ear Pro ולמה הוא משמש?
2. מרכיבים
3. אזהרות: לפני השימוש ב-Ear Pro
4. הוראות שימוש: כיצד להשתמש ב-Ear Pro?
5. תופעות לוואי אפשריות
6. כיצד לאחסן Ear Pro

1. מה זה Ear Pro ולמה הוא משמש?
• ספריי אוזניים Ear Pro משמש כדי לסייע במניעת היכנסות מים לתוך תעלת האוזן.
• Ear Pro מתאים לשימוש על ידי ילדים ומבוגרים בכל הגילאים.
• מים כלואים באוזן היא בעיה נפוצה למדי, ועלולה לגרום לבעיות כמו: אי נוחות, כאבים, דלקות ואוזן שחיינים.
• Ear Pro יוצר ציפוי דוחה מים ומשאיר את תעלת האוזן באופן טבעי.
• Ear Pro נמצא בשימוש נרחב על ידי שחיינים, משפחות, צוללנים, גולשים וספורטאים תחרותיים.

2. מרכיבים:
המרכיבים ב-Ear Pro הם: תמיסה על בסיס שמן פרפין ושמן אורגנו.
3. אזהרות: לפני השימוש ב-Ear Pro
אל תשתמש ב-Ear Pro:
• אם אתה אלרגי (רגיש יתר) לשמן פרפין או שמן אורגנו
• אם יש לך תוף מחורר או דלקת אוזניים (למשל לאחר ניתוח אוזניים, צינורות אוורור)
• אם יש משהו אחר לא בסדר באוזן שלך – כגון כאב, נפיחות, הפרשות
הימנע מריסוס בעיניים, באף או בפה
אם Ear Pro נכנס לעיניים
• הקפד להימנע מכניסה ל-Ear Pro בעיניים.
• אם זה קורה, יש לשטוף את העין מיד במים למשך 10 עד 15 דקות, תוך הרחקת העפעפיים והימנעות מלהכניס את נוזל השטיפה לעין השנייה.
• ספר לרופא או לרוקח אם הגירוי נמשך.
הריון והנקה
שאל את הרופא או הרוקח שלך לייעוץ לפני השימוש בו. אין ניסיון או מחקר על השימוש ב-Ear Pro בנשים הרות או מניקות. לכן, אין להשתמש במוצר במקרה של ספק.
Ear Pro מיועד לשימוש יחיד בלבד, אל תשתף.
אין לרסס ליד להבה חשופה

4. הוראות שימוש: כיצד להשתמש ב-Ear Pro?
השתמש ב-Ear Pro רק באוזניים.
לחמם בכף היד, לנער היטב. אל תכוון את הזרבובית כלפי עצמך או כלפי מישהו אחר.
• הוסף תרסיס אחד של Ear Pro לכל אוזן
• שפשפו בעדינות את הטראגוס (העור החיצוני) כדי לוודא שהתעלה מצופה.
• לאחר מכן נגב את כל העודפים בעזרת טישו.
• לשטוף ידיים לאחר השימוש.
• אין “לחבר” את האוזניים בצמר גפן רופף.
• למרוח מחדש לאחר שעתיים של חשיפה למים
• החזר תמיד את הבקבוק לקרטון לאחר השימוש.

5. תופעות לוואי אפשריות
לא ידועות תופעות לוואי אם נעשה שימוש מקומי רק לפי הוראות השימוש. במקרה של בליעה עלולות להופיע תופעות לוואי וכדאי להתייעץ עם רופא.
הפסק להשתמש במוצר זה ודווח לרופא או לרוקח אם אתה מבחין בתופעות לוואי שאינן מוזכרות בעלון זה.

6. איך לאחסן Ear Pro?
• הרחק מהישג ידם ומראייתם של ילדים.
• אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על הבקבוק והקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
• לאחר פתיחתו, אין לשמור את הבקבוק יותר מ-6 חודשים.
• אין לאחסן מעל 45°C.
• אחסן את הבקבוק זקוף בקרטון החיצוני כדי למנוע שפיכה.

שאלות או תגובות:
www.Ear Pro.co
יַצרָן:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
ולטה VLT1455 מלטה
Rev: ספטמבר 2019

Ear Pro הוא סימן מסחרי רשום של LiquidPro Ltd.

Back to top


Hungarian

Ear Pro * fülspray * 20ml / Net 0.68 Fl.Oz. tiszta folyadék
Betegtájékoztató * Információ a felhasználónak
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a betegtájékoztatót, mielőtt az Ear Pro fülspray -t használná. Tartsa meg a betegtájékoztatót, később szüksége lehet rá. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, hagyja abba a használatot és forduljon orvosához. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@uk.uk.earpro.co címen.
Ez a betegtájékoztató a következő információkat tartalmazza:
1. Mi az Ear Pro és mire használható?
2.Összetétel
3. Figyelmeztetés: Tudnivalók az Ear Pro alkalmazása elött
4. Használati útmutató: Hogyan kell alkalmazni az Ear Pro-t?
5. Lehetséges mellékhatások
6. Hogyan kell az Ear Pro-t tárolni?
1. MI AZ Ear Pro ÉS MIRE HASZNÁLHATÓ?
• Az Ear Pro fülspray használatával megelőzhető, hogy a hallójáratban megrekedjen a víz.
• Az Ear Pro-t felnőttek, gyermekek és idősek is használhatják.
• A fülbe szorult pangó víz nagyon gyakran kellemetlen érzést, fájdalmat, fülgyulladást okoz.
• Az Ear Pro vízlepergető bevonatot képez, ezáltal megőrzi a hallójárat természetes egyensúlyát.
• Az Ear Pro-t széles körben használják úszók, családok, búvárok, szörfösök és professzionális sportolók.
2. Összetétel
Mit tartalmaz az Ear Pro:
Paraffinolaj és oregánó olaj.
3. FIGYELMEZTETÉS: Tudnivalók az Ear Pro alkalmazása elött
Ne használja az Ear Pro-t:
• ha allergiás (túlérzékeny) a finomított paraffinolajra vagy oregánó olajra
• lyukas dobhártya vagy fülfertőzés esetén, műtéti beavatkozás után
• egyéb fülben lévő panasz – például fájdalom, duzzanat, váladékozás esetén
Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön szembe, orrba vagy szájba.
Ha Ear Pro kerül a szemébe
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az Ear Pro a szemébe.
• Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse ki a szemét tiszta vízzel 10-15 percen keresztül (ügyeljen rá, hogy a szemhéja maradjon nyitva). Vigyázzon, hogy az öblítőfolyadék ne kerüljön a másik szembe.
• Ha az irritáció továbbra is fennáll, tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.
Terhesség és szoptatás
Használat előtt kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. Nincs tapasztalat vagy kutatás az Ear Pro alkalmazásáról terhes vagy szoptató nők esetében. Ezért kétség esetén a terméket ne használja.
Egy flakont csak egy személy használjon, ne használják közösen!
Ne permetezze nyílt láng közelében.

4. Használati útmutató: HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ Ear Pro-t?
Az Ear Pro-t csak fülben használja.
A flakont kézben kell kissé felmelegíteni, majd felrázni. Ne fordítsa a spray-t maga vagy más felé.
Mindkét fülbe fújjon 1 adagot az Ear Pro-ból
Lágyan dörzsölje meg a fülét (tragust), hogy az Ear Pro-t könnyebben eloszlassa.
A maradékot egy vattával törölje le.
Használat után mosson kezet.
Ne dugja be a fülét vattával!
Amennyiben hosszan tartózkodik vízben, a műveletet kétóránként ismételje meg!
Használat után mindig tegye vissza a palackot a dobozba.
5. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
A terméknek – a használati utasítás pontos betartása mellett – nincsenek ismert mellékhatásai. Amennyiben a folyadékot lenyeli, forduljon orvoshoz.
Ha bármilyen – ebben a tájékoztatóban nem említett – mellékhatást észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz.

6. HOGYAN KELL AZ Ear Pro-T TÁROLNI?
• Gyermekektől elzárva tartandó
• A palackon és a dobozon feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.
• Felbontás után 6 hónapig használható
• Ne tárolja 30°C / 86°F. fölött.
• A szivárgás elkerülése érdekében a palackot felállítva, a kartondobozban tárolja.

Kérdéseivel vagy észrevételeivel forduljon hozzánk:
www.uk.uk.earpro.co
Gyártó:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
A betegtájékoztató utolsó felülvizsgálata 2019 szeptember történt

Az Ear Pro a LiquidPro Ltd védjegye.

Back to top


Italian

Ear Pro * Spray * Liquido trasparente da 20 ml / Net 0.68 Fl.Oz.
Foglio illustrativo * Informazioni per l’utente
Si prega di leggere attentamente questo foglio prima di usare Ear Pro Spray Auricolare Idrorepellente. Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si notano effetti collaterali non elencati in questo foglio, cessare l’uso e consultare il medico. Vi preghiamo di contattarci scrivendo a : info@uk.uk.earpro.co
Contenuto del foglio illustrativo:
1 Cos’è e a cosa serve Ear Pro?
2. Ingredienti
3. Avvertenze: Prima di utilizzare Ear Pro
4. Istruzioni: Come usare Ear Pro?
5. Possibili effetti collaterali
6. Come conservare Ear Pro
1 COS’È E A COSA SERVE Ear Pro?
• Lo spray auricolare Ear Pro viene utilizzato per prevenire l’intrappolamento di acqua nel condotto uditivo.
• Ear Pro è adatto per l’uso in bambini e adulti di tutte le età.
• L’acqua intrappolata nell’orecchio è un problema abbastanza comune e può causare problemi quali: disagio, dolore, infiammazione, orecchio del nuotatore.
Ear Pro crea un rivestimento idrorepellente e lascia il condotto uditivo in modo naturale.
Ear Pro è ampiamente utilizzato da nuotatori, famiglie, subacquei, surfisti e atleti competitivi.

2. Ingredienti:
Olio di paraffina raffinato e olio di origano.

3. AVVERTENZE: Prima di utilizzare Ear Pro
Non usare Ear Pro:
• se si è allergici (ipersensibili) all’olio di paraffina o all’olio di origano
• se si ha un timpano perforato o un’infezione all’orecchio (ad esempio dopo un intervento chirurgico all’orecchio, tubi di ventilazione)
• se c’è qualcosa di diverso nell’orecchio – come dolore, gonfiore, essudato.
Evitare il contatto dello spray con occhi, naso o bocca
Se Ear Pro entra in contatto con gli occhi
• Fare attenzione ad evitare che Ear Pro entri in contatto con gli occhi.
• Se ciò accade, sciacquare immediatamente l’occhio interessato con acqua per 10-15 minuti, tenendo le palpebre aperte ed evitando che il liquido di risciacquo entri nell’altro occhio.
• Informi il medico o il farmacista se l’irritazione persiste.
Gravidanza e allattamento
Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usarlo. Il prodotto non e’ stato testato su donne in gravidanza o in allattamento. Pertanto, si sconsiglia l’utilizzo in caso di dubbio.
Ear Pro è per uso personale, non utilizzare in condivisione con altre persone.
Non utilizzare lo spray in presenza di fiamme libere.

4.Istruzioni: COME USARE Ear Pro?
Utilizzare solo Ear Pro nelle orecchie.
Riscaldare Ear Pro nel palmo della mano, agitare bene. Non dirigere l’erogatore verso sé stessi o verso altre persone.
• Aggiungere 1 spruzzi di Ear Pro su ciascun orecchio.
• Strofinare delicatamente la cute (pelle esterna) per assicurarsi che il condotto uditivo sia rivestito.
• Quindi eliminare eventuali eccedenze con un fazzoletto.
• Lavarsi le mani dopo l’uso.
• Non occludere le orecchie con cotone idrofilo.
• Ripetere dopo 2 ore di esposizione all’acqua
• Restituire sempre il flacone al cartone dopo l’uso.
5. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Non sono noti effetti collaterali se il prodotto è usato topicamente rispettando le istruzioni per l’uso.
Non ingerire
Se si verificano effetti collaterali consultare un medico.
Interrompa l’uso di questo prodotto e informi il medico o il farmacista se nota qualsiasi effetto indesiderato non menzionato in questo foglio.
6. COME CONSERVARE Ear Pro?
• Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
• Non usare dopo la data di scadenza indicata sul flacone e sul cartone. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
• Una volta aperto, non tenere il flacone per più di 6 mesi.
• Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C / 86°F.
• Conservare il flacone in posizione verticale nell’imballaggio esterno per evitare fuoriuscite.

Per domande o commenti:
www.uk.uk.earpro.co
Produttore:
LiquidPro Ltd
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il mese di Settembre 2019

Ear Pro è un marchio registrato di LiquidPro Ltd.

Back to top


Netherlands

Ear Pro * Spray * 20ml / Netto 0,68 Fl.Oz. heldere vloeistof
Invoegen van de verpakking * Informatie voor de gebruiker
Lees de gehele bijsluiter voor gebruik van Ear Pro Waterproofing Ear Spray. Bewaar deze bijsluiter. Het kan zijn dat u er nog eens naar moet verwijzen. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt, of als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter is vermeld, staak dan het gebruik en raadpleeg uw arts. Neem contact met ons op via info@uk.uk.earpro.co
In deze bijsluiter:
1. Wat is Ear Pro en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Ingrediënten
3. Waarschuwingen: Voordat u Ear Pro gebruikt
4. Routebeschrijving: Hoe gebruik je Ear Pro?
5. Mogelijke bijwerkingen
6. Hoe kan ik Ear Pro opslaan?
1. WAT IS Ear Pro EN WAT IS HET GEBRUIKT VOOR?
• Ear Pro oorspray wordt gebruikt om te voorkomen dat er water in de gehoorgang terechtkomt.
• Ear Pro is geschikt voor gebruik door kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
• Vastzittend water in het oor is een veelvoorkomend probleem en kan problemen veroorzaken zoals: ongemak, pijn, ontsteking, zwemmers oor.
Ear Pro zorgt voor een waterafstotende coating en laat de gehoorgang op natuurlijke wijze achter.
Ear Pro wordt veel gebruikt door zwemmers, gezinnen, duikers, surfers en wedstrijdsporters.
2. Ingrediënten:
De ingrediënten in Ear Pro zijn: paraffineolie van medische kwaliteit en oreganoolie.

3. WAARSCHUWINGEN: Voor gebruik van Ear Pro
Gebruik geen Ear Pro:
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor paraffineolie of oreganoolie
• als u een geperforeerde trommelvliesontsteking of oorontsteking heeft (bijv. na een ooroperatie, beademingsbuizen)
• als er nog iets anders mis is met je oor – zoals pijn, zwelling, ontlading
Vermijd sproeien in de ogen, neus of mond
Als Ear Pro in de ogen komt
• Zorg ervoor dat je Ear Pro niet in je ogen krijgt.
• Als dit gebeurt, spoel het oog dan onmiddellijk met water gedurende 10 tot 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt en vermijdt dat de spoelvloeistof in het andere oog terechtkomt.
• Vertel uw arts of apotheker als de irritatie aanhoudt.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u het gebruikt. Er is geen ervaring of onderzoek naar het gebruik van Ear Pro bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Daarom moet het product in geval van twijfel niet worden gebruikt.
Ear Pro is alleen voor gebruik door één persoon, niet delen.
Spuit niet in de buurt van open vuur.

4. Gebruiksaanwijzing: HOE GEBRUIKEN Ear Pro?
Gebruik Ear Pro alleen in de oren.
Warm in de handpalm, goed schudden. Richt het mondstuk niet op jezelf of op iemand anders.
• Voeg 1 spray Ear Pro toe aan elk oor
• Wrijf zachtjes over de tragus (buitenste huid) om er zeker van te zijn dat het kanaal gecoat is.
• Veeg vervolgens het overschot weg met een tissue.
• Was de handen na gebruik.
• De oren niet “dichtstoppen” met losse watten.
• Opnieuw aanbrengen na 2 uur blootstelling aan water.
• Breng de fles na gebruik altijd terug in de doos.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Er zijn geen bijwerkingen bekend als het product alleen plaatselijk wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing. Indien ingeslikte bijwerkingen kunnen optreden en u dient een arts te raadplegen.
Stop met het gebruik van dit product en vertel uw arts of apotheker als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter zijn vermeld.

6. Hoe moet ik Ear Pro opslaan?
– Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
– Niet gebruiken na de vervaldatum die op het flesje en de doos staat vermeld. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
– Eenmaal geopend, het flesje niet langer dan 6 maanden bewaren.
– Niet bewaren boven 30°C / 86°F.
– Bewaar de fles rechtopstaand in de buitenverpakking om morsen te voorkomen.
Vragen of opmerkingen:
www.uk.uk.earpro.co
Fabrikant:
LiquidPro Ltd
166 Oude Bakkerijstraat
Valletta VLT1455 Malta
Kz: september 2019

Ear Pro is een geregistreerd handelsmerk van LiquidPro Ltd.

Back to top


Portuguese

Folheto informativo * Informação ao utilizador
Leia este folheto cuidadosamente antes de usar o Ear Pro spray. Guarde este folheto. Poderá precisar dele mais tarde. Se qualquer um dos efeitos secundários se tornar grave, ou se notar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, pare imediatamente de usar o Ear Pro spray e consulte o seu médico. Por favor contacte-nos em info@uk.uk.earpro.co
Neste folheto:
1. que é Ear Pro e para que é utilizado
2. ingredientes ativos
3. Avisos: Antes de usar Ear Pro
4. Instruções: Como usar o Ear Pro
5. Possíveis efeitos secundários
6. Como armazenar Ear Pro
1. QUE É Ear Pro E PARA QUE É UTILIZADO?
– Ear Pro spray auricular é utilizado para evitar que a água fique retida no canal auditivo.
– Ear Pro é adequado para uso em crianças e adultos de todas as idades.
– A água retida no ouvido é um problema bastante comum e pode causar problemas tais como: desconforto, dor, inflamação, ouvido do nadador
– Ear Pro cria uma barreira resistente à água e elimina-se do canal auditivo naturalmente
– Ear Pro é amplamente utilizado por nadadores, famílias, mergulhadores, surfistas e atletas de competição
2. Ingredientes ativos em Ear Pro
Ingredientes ativos em Ear Pro
Solução à base de óleo de parafina refinado e óleo de orégãos.
3. ADVERTÊNCIAS ANTES DE USAR Ear Pro.
Não utilizar Ear Pro:
– se for alérgico (hipersensível) a óleo de parafina refinado ou a orégãos.
– se tiver um tímpano perfurado ou uma infeção do ouvido (por exemplo, após cirurgia ao ouvido, tubos de ventilação).
– se houver problemas no ouvido, tais como dor, inchaço, descarga.
Evite colocar o spray nos olhos, nariz ou boca.
Se o Ear Pro entrar em contacto com os olhos.
– Tenha o cuidado de evitar o contacto de Ear Pro com os olhos.
– Se isto acontecer, lavar o olho imediatamente com água durante 10 a 15 minutos, mantendo as pálpebras afastadas ou abertas e evitando que o líquido de enxaguamento fique no outro olho.
– Informe o seu médico ou farmacêutico se a irritação persistir.
Gravidez e amamentação
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de usar. Não há experiência ou investigação sobre a utilização do Ear Pro em mulheres grávidas ou a amamentar. Por conseguinte, o produto não deve ser utilizado em caso de dúvida.
Ear Pro é para uso individual, não partilhe!
Não aplicar Spray Ear Pro Spray em chamas nuas.
4. COMO UTILIZAR Ear Pro
Usar apenas Ear Pro nos ouvidos.
Aquecer na palma da mão, agitar bem antes de usar, apontar o bico de pulverização para longe de si ou de qualquer outra pessoa.
– Pressionar suavemente o botão 1 vez no ouvido.
– Massajar suavemente o trago (pele exterior do ouvido) para garantir que o canal está coberto.
– Depois limpar qualquer excesso com um lenço de papel.
– Lavar as mãos após a utilização.
– Não “cobrir ou tapar” as orelhas com lã de algodão.
– Repetir após 2 horas de exposição à água.
– Devolver sempre o aplicador após cada utilização à sua caixa.
5. POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS
Não há efeitos adversos conhecidos se o produto só for aplicado externamente, de acordo com as instruções de utilização. Se o produto for ingerido, podem ocorrer efeitos adversos, pelo que deve ser consultado um médico.
Pare de utilizar este produto e informe o seu médico ou farmacêutico se notar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto.
6. COMO ARMAZENAR Ear Pro
– Manter fora do alcance e da vista das crianças.
– Não utilizar após a data de validade indicada no aplicador e na caixa. A data de expiração refere-se ao último dia desse mês.
– Uma vez aberto, não manter o aplicador durante mais de 6 meses.
– Não armazenar acima de 30°C / 86°F.
– Armazenar o aplicador em pé na caixa para evitar derramamentos.

Perguntas ou comentários
www.uk.uk.earpro.co
Fabricante:
LiquidPro Ltd.
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta

Este folheto foi revisto pela última vez em Setembro de 2019.

Ear Pro é uma marca registada da LiquidPro LTD.

 

Este prospecto fue revisado por última vez en septiembre del 2019.

Ear Pro es una marca registrada de LiquidPro LTD.

Back to top


Russian

Ear Pro * Спрей * 20 мл /нетто 0.68 жидких унций, прозрачная жидкость
Листок-вкладыш* Информация для потребителя
Перед применением водоотталкивающего ушного спрея Ear Pro, пожалуйста, полностью и внимательно прочитайте этот листок-вкладыш. Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится повторно ознакомиться с представленной в нем информацией. Если Вы наблюдаете у себя развитие тяжелых побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данном листке-вкладыше, Вам следует прекратить использование и проконсультироваться с врачом. С нами Вы можете связаться по электронной почте info@uk.uk.earpro.co.
Содержание листка-вкладыша:
1. Что такое Ear Pro и для чего он применяется?
2. Состав
3.Что нужно знать перед началом использования Ear Pro
4. Рекомендации по применению Ear Pro
5. Возможные побочные реакции
6. Условия хранения Ear Pro
1. ЧТО ТАКОЕ Ear Pro И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ?
• Ушной спрей Ear Pro используется для того, чтобы препятствовать скоплению воды в ушном канале.
• Ear Pro подходит для детей и взрослых.
• Скопление воды в ухе является довольно распространенной проблемой и может привести к таким осложнениям как дискомфорт/болезненные ощущения/воспалительный процесс ушного канала, наружный отит.
• Ear Pro создает водоотталкивающий барьер, и выходит из уха естественным путем.
• Ear Pro пользуется широкой популярностью среди семей, пловцов, дайверов, серферов и профессиональных спортсменов.
2. Состав:
Состав Ear Pro: парафиновое масло и масло орегано.
3. НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ перед применением Ear Pro
Не используйте Ear Pro в случае, если:
• у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на парафиновое масло или масло орегано
• если у Вас перфорация барабанной перепонки или воспаление среднего уха (например, после операции на ухе, шунты в барабанной перепонке)
• если Вы испытываете какой-то дискомфорт в ушах – например, боль, воспалительный процесс, и/или у Вас есть выделения из ушного канала
Избегайте попадания в глаза, нос или рот.
Что делать при попадании Ear Pro в глаза?
• Постарайтесь не допускать попадания Ear Pro в глаза.
• Если это произошло, раздвиньте пальцами веки и немедленно промойте глаз большим количеством воды не менее 10–15 минут, при этом используемая вода не должна попасть в другой глаз.
• Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу или фармацевту.
Применение в период беременности и кормления грудью
Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Применение Ear Pro в период беременности и кормления грудью не исследовано. При возникновении каких-либо сомнений, не используйте спрей.
Ear Pro предписан для личного пользования, и не предназначен для передачи другим лицам.
Не распыляйте вблизи источника открытого огня.
4. Рекомендации ПО ПРИМЕНЕНИЮ Ear Pro
Ear Pro предназначен исключительно для местного применения в полость уха.
Рекомендуется согреть флакон в руках, хорошо взболтать. Не направлять спрей на себя или кого-то другого.
Сделайте по 1 впрыскиванию спрея в каждое ухо.
Мягко нажмите несколько раз на козелок (небольшой выступ на внешнем ухе для лучшего распределения Ear Pro по ушному каналу.
Затем уберите излишки жидкости салфеткой.
Вымойте руки после использования.
Не «закрывайте» уши ватой.
Повторите процедуру спустя 2 часа после контакта с водой.
Всегда храните спрей в оригинальной упаковке.
5. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ.
При использовании в соответствии с информацией на листке-вкладыше, побочные реакции не выявлены. Побочные реакции могут возникнуть при случайном проглатывании ушного спрея, в таком случае обязательно обратитесь к врачу.
Прекратите использование ушного спрея и сообщите врачу или фармацевту, если Вы обнаружите какие-либо побочные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше.
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Ear Pro
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не использовать по истечении срока годности указанного на флаконе и упаковке. Срок годности истекает в последний день указанного месяца.
• После первого вскрытия использовать в течении 6 месяцев.
• Хранить при температуре не выше
30°C/86°F.
• Хранить в вертикальном положении в оригинальной упаковке.

Ваши вопросы или предложения:
www.uk.uk.earpro.co
Производитель:
ЛиквидПро Лтд.
166 Олд Бейкери Стрит
Валлетта VLT1455 Мальта
Дата последнего пересмотра: сентябрь 2019 г.

Ear Pro является зарегистрированной торговой маркой ЛиквидПро Лтд.

Back to top


Spanish

Ear Pro * Spray * 20 ml / Net 0.68 Fl.Oz. de líquido transparente
Prospecto * Información para el usuario
Lea todo este prospecto detenidamente antes de usar Ear Pro spray para los oídos. Conserve este prospecto. Puede necesitarlo después. Si alguno de los efectos adversos se agrava, o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico. Por favor contáctenos a info@uk.uk.earpro.co
En este prospecto:
1. Qué es Ear Pro y para qué se utiliza
2. Ingredientes Activos
3. Advertencias: Antes de usar Ear Pro
4. Instrucciones: Cómo usar Ear Pro
5. Posibles efectos adversos
6. Cómo almacenar Ear Pro
1. QUÉ ES Ear Pro Y PARA QUÉ SE UTILIZA
• El spray para los oídos Ear Pro se usa para evitar que el agua quede atrapada en el canal auditivo.
• Ear Pro es adecuado para el uso en niños y adultos de todas las edades.
• El agua atrapada en el oído es un problema bastante común y puede causar problemas como: malestar, dolor, inflamación, oído de nadadores
• Ear Pro crea una barrera resistente al agua y abandona el canal auditivo de forma natural.
• Ear Pro es ampliamente utilizado por nadadores, familias, buceadores, surfistas y atletas competitivos
2. Ingredientes activos en Ear Pro
Ingredientes activos en Ear Pro
Solución a base de Aceite refinado de parafina y aceite de orégano.
3. ADVERTENCIAS ANTES DE USAR Ear Pro
No utilice Ear Pro:
• si usted es alérgico (hipersensible) al aceite de parafina u orégano refinados.
• si tiene un tímpano perforado o una infección en el oído (p. ej. Después de una cirugía de oído, tubos de ventilación)
• si hay algún problema con su oído, como dolor, hinchazón, secreción.
Se debe evitar el Spray en los ojos, nariz o boca.
Si Ear Pro se mete en los ojos.
• Tenga cuidado para evitar que Ear Pro entre en sus ojos.
• Si esto sucede, enjuague el ojo inmediatamente con agua durante 10 a 15 minutos, manteniendo los párpados separados o abiertos y evitando que el líquido de enjuague se meta en el otro ojo.
• Informe a su médico o farmacéutico si la irritación persiste.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo. No hay experiencia o investigación sobre el uso de Ear Pro en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Por lo tanto, el producto no debe utilizarse en caso de duda.
Ear Pro es para uso individual. ¡No comparta!
No aplicar el Ear Pro Spray en llamas desnudas.
4. CÓMO USAR Ear Pro
Solo use Ear Pro en los oídos.
Calentar en la palma de la mano, agitar bien antes de su uso, apunte la boquilla del spray lejos de usted o cualquier otra persona.
• Apriete suavemente el pulsador 1 vez en el oído.
• Masajee suavemente el trago (piel exterior del oído) para asegurarse de que el canal esté cubierto.
• Luego limpie cualquier exceso con un pañuelo.
• Lavarse las manos después del uso.
• No “cubra o tape” los oídos con algodón hidrófilo.
• Repetir después de 2 horas de exposición al agua.
• Siempre vuelva a colocar el aplicador después de cada uso en su caja.
5. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
No se conocen efectos adversos si el producto solo se aplica externamente de acuerdo con las instrucciones de uso. Si se ingiere el producto, podrían producirse efectos adversos, por lo tanto, se debería consultar a un médico.
Deje de usar este producto e informe a su médico o farmacéutico si observa cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto.
6. COMO CONSERVAR Ear Pro
• Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
• No utilice después de la fecha de caducidad que se muestra en el aplicador y en la caja. La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.
• Una vez abierto, no mantenga el aplicador a por más de 6 meses.
• No almacenar por encima de 30°C / 86°F.
• Almacene el aplicador en posición vertical en la caja para evitar derrames.

Dudas o comentarios
www.uk.uk.earpro.co
Fabricante:
LiquidPro Ltd.
166 Old Bakery Street
Valletta VLT1455 Malta

Este prospecto fue revisado por última vez en septiembre del 2019.

Ear Pro es una marca registrada de LiquidPro LTD.

Back to top


0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
      Apply Coupon